اطلاعات فرد متقاضی

متقاضی محترم : اطلاعات زیر فقط جهت ارائه مشاوره بهتر مورد استفاده خواهد گرفت و نزد سازمان مهاجرتی فریدونی محرمانه باقی خواهد ماند.

اطلاعات همسر متقاضی

اطلاعات سفر به کانادا فرد متقاضی

اطلاعات سرمایه فرد متقاضی و همسر

راهنما

لطفا در وارد کردن اطلاعات تماس خود دقت بیشتری کنید، به ویژه شماره موبایل و آدرس ایمیل خود، چرا که کلیه تماس ها و مکاتبات آتی شرکت با شما از طریق تلفن، ایمیل و SMS خواهد بود.

با تکمیل و ارسال این فرم، شما به صورت خودکار به عضویت خبرنامه در خواهید آمد که هر دو هفته، شما را در جریان آخرین رویداد های حوزه مهاجرت خواهد گذاشت. اتفاقات خاص و مهم نیز به شکل ویژه نامه برای شما ارسال خواهند شد.